logo

Veg- og gateplan Ski

Ski kommune og Statens vegvesen har startet et arbeid for utvikling av gatenettet i Ski. Hensikten er å tilrettelegge for et veg- og gatenett som er tilpasset økt urbanisering med vekst i innbyggere og arbeidsplasser. Etablering av Follobanen og ny Ski stasjon er et viktig utgangspunkt for utvikling av Ski som by.

Plan Urban har bistått med prosess, faglige utredninger og utforming anbefalte strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i Ski. Det er utarbeidet rapport som skal være et grunnlag for langsiktige regionale samferdselsprioriteringer og for videre byutvikling, bl.a. ved områderegulering av Ski sentrum.

Gjennom veg- og gateplan legges det opp til en offensiv satsing på gang, sykkel og kollektivtrafikk som fremtidige transportløsninger.

Last ned rapport: Fra tettsted til urbant knutepunkt.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst/Ski kommune
Tidsperiode: 2011 – 2012
Samarbeidspartnere: IN´BY og Norsam

Dato: July 01, 2012
Tilbake