logo

Trikk i Skovveien

Ruter har igangsatt et arbeid for ny trasé for Briskebytrikken i Skovveien i Oslo. Hensikten er å etablere en trasé til erstatning for dagens trikk i Inkognitogata/Riddervoldsgate, slik at det også i fremtiden kan gå trikk over Briskeby. Det er ikke mulig å kjøre nye moderne trikker der traseen går i dag.

Plan Urban er engasjert for å utarbeide reguleringsplan med teknisk plan, og tilhørende analyser av mulighetsrom og konsekvenser. Vi kartlegger dagens situasjon med aktuelle problemstillinger på trafikale forhold og vurderer hensynet til omgivelser og vern. Det utredes bl.a. alternative prinsippløsninger for holdeplasstruktur i området, samt løsninger for ivaretakelse av sykkel.

Det er viktige antikvariske verdier i området, både med tanke på gateutforming med vegetasjon og bebyggelse. Skovveien utgjør i seg selv og Riddervolds plass sentrale byrom og møtesteder i bydelen, som det er viktig å ivareta og utvikle gjennom utforming av planen.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2016–pågår
Samarbeidspartner: ViaNova Plan og Trafikk AS

Dato: June 01, 2016
Tilbake