logo

Trafikkplan vest

Ruter vil utvikle rutetilbudet i vestkorridoren i tråd med områdets arealutvikling og Ruters retningslinjer for et effektivt transportnett. Trafikkplan vest har som formål å samordne trafikktilbudet på tvers av kommunegrensene i planområdet på en helhetlig og hensiktsmessig måte.

Plan Urban har bistått med å ferdigstille plandokumentet. Vi har samarbeidet med fagpersoner i Ruter for å tydeliggjøre det faglige innholdet, gjennomgang av rapportens oppbygging og layout. Vi bistår nå også med å utarbeide en kortversjon av rapporten.

Trafikkplanen danner grunnlag for neste kjørekontrakt i vestområdet. Den inneholder en helhetlig gjennomgang av dagens tilbud, markedsandeler og kostnader, samt vurdering av framtidig kundebehov og etterspørsel.

Oppdragsgiver: Ruter AS 
Tidsperiode: 2014–pågår

Dato: October 09, 2015
Tilbake