logo

Terminering regionbuss

Flere sentrale kollektivtraseer og holdeplasser som betjenes av trikk og bybuss trafikkeres i dag også av regionbusser. Mange enheter på trasé og holdeplass kan gi fremkommelighetsproblemer. I arbeidet med å gjennomføre kraftfulle fremkommelighetstiltak er terminering av regionbuss utenfor sentrum definert som et tiltak som kan bidra til bedre fremkommelighet for bybuss og trikk.

Plan Urban har bistått Ruter med å finne ut hvordan kollektivtraseene i sentrum kan effektiviseres, ved å identifisere hvilke regionbusser som kan termineres utenfor sentrum, eller få endret trasé. Arbeidet blir utført i samarbeid med en intern arbeidsgruppe i Ruter. Plan Urban har utarbeidet rapporten.

Oppdragsgiver: Ruter AS 
Tidsperiode: 2014-2015

Dato: September 20, 2014
Tilbake