logo

Sykkeltrasé Rådhusplassen – Rådhusgata

Statens vegvesen har ansvaret for å etablere Sykkelrute E18 Drammensveien, som er en del av hovedsykkelveinettet i Oslo. Gjennom sentrum skal traseen gå over Rådhusplassen og Rådhusgata. Her er mange faglige utfordringer knyttet til prioritering av interessenter og ulike brukere av byen.

Plan Urban med samarbeidspartnere utreder løsninger for ombygging av hele gatesnittet, med fordeling av areal for gående, syklende og biltrafikk. Det er gjennomført et omfattende søk etter alternative løsningsforslag. Med grunnlag i løsning fra Statens vegvesen utarbeides teknisk plan og reguleringsplan for strekningen.

Det er mange potensielle brukere av Rådhusgata, som i fremtiden blir en sterk relasjon mellom Bjørvika i Øst og Rådhusplassen i Vest. Å prioritere opp hensynet til sykkel og andre miljøvennlige transportformer ventes å gå på bekostning av biltrafikk.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst 
Tidsperiode: 2013-pågår
Samarbeidspartnere: Øvre Romerike Prosjektering, Dronninga landskap, Norsam og Brekke & Strand Akustikk.

Dato: October 07, 2015
Tilbake