logo

Samlet plan trikkeinfrastruktur

I 2013 ble det utarbeidet en prosjektportefølje med alle tiltak som måtte gjennomføres på eksisterende trikkeinfrastruktur før nye trikker kunne settes i drift. Tiltakene ble prioritert og koordinert med andre tiltak som skulle gjennomføres langs trikketraseene i samme periode.

Siden 2013 har situasjon og behovet endret seg noe og det er større kjennskap til behov knyttet til innfasing av nye trikker. Den opprinnelige planen inneholder derfor ikke lenger alle nødvendige prosjekt/tiltak. I tillegg er kostnadsoverslag og prioriteringer delvis utdatert, og behovet for samordning med andre etater har økt.

Plan Urban har gått gjennom hele den eksisterende prosjektporteføljen og oppdatert og komplettert denne. Det er blant annet inkludert tiltak identifisert ved simulering av frittromsprofil for bredere trikker, samt tiltak på holdeplasser fra kartleggingen av behov ved bruk av lengre trikker. Den oppdaterte planen identifiserer også antatt behov for tiltak på vann- og avløpsnettet.

I tillegg til oppdateringen av prosjektportefølje er det utarbeidet en helhetlig gjennomføringsplan som definerer byggetidspunkt for tiltak og prosjekt. Det er også utarbeidet nye kostnadsestimat for de store fellesprosjektene i planen, en prosess hvor ViaNova har vært en viktig bidragsyter.

Oppdragsgiver: Sporveien AS
Tidsperiode: 2015–2016
Samarbeidspartner: ViaNova Plan og Trafikk AS

Dato: October 05, 2015
Tilbake