logo

Reguleringsplan Bæk Nesset

Stiftelsen Byggfag eier flere tomter i et eksisterende fritidsboligområde på østsiden av Bunnefjorden (Ås kommune). Området er i kommuneplanen definert med mulig omforming og transformasjon. I dag er det over 170 hytter her, og flere titalls av disse benyttes som helårsbolig. Stiftelsen Byggfag vurderer å regulere hele eller deler av området med formål i å få utviklet sine arealer til boligformål.

Plan Urban gjennomfører et forprosjekt for å se på atkomst til og i området. Området betjenes i dag av et internvegsystem med lav standard. Eksisterende samleatkomst fra fylkesveg har behov for oppgradering. Terrenget er svært kupert med store interne høydeforskjeller. I forprosjektet vurderes mulighetene for tilfredsstillende hovedatkomst og for intern betjening av nye og eksisterende boligfelt. Arbeidet vil danne grunnlag for senere detaljutforming og utarbeidelse av reguleringsplan.

Oppdragsgiver: Stiftelsen Byggfag 
Tidsperiode: 2014–2015
Samarbeidspartner: Øvre Romerike prosjektering AS

Dato: October 01, 2014
Tilbake