logo

Follobanen – offentlig planprosess

Jernbaneverket planlegger nytt dob¬beltspor Oslo – Ski, basert på konsept om direktelinje og høyhastighetsbane. Tiltaket er helt sentralt for å bidra til økt kapasitet og et bedret tilbud både for personreiser og godstrafikk i Oslo-regionen. Det er utført konse¬kvensutredning for å avklare trasé, samt reguleringsplanprosess for de tre berørte kommunene. Follobanen er innlemmet i Nasjonal Transport¬plan, med finansiering på egen post i Statsbudsjettet.

Plan Urban har hatt innleid personell til Jernbaneverket for å bistå med rådgivning og oppfølging av arbeidet med konsekvensutredning og reguler¬ingsplan. Vi har i ulike faser hatt ansvaret for ledelse og oppfølging av offentlig planprosess i de tre berørte kommunene Oslo, Oppegård og Ski.

Reguleringsplan for hele strekningen er vedtatt. Banen skal etter planen være ferdig i 2021.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Tidsperiode: 2009 – 2013

Dato: August 01, 2012
Tilbake