logo

Oppgradering av trikkeinfrastruktur

Dagens trikkeinfrastruktur har et stort vedlikeholdsetterslep. Oslo kommune Bymiljøetaten har samtidig planer om å utbedre mange av gatene med trikk, blant annet for å gjennomføre fremkommelighetstiltak og holdeplassoppgraderinger. Parallelt med dette har Oslo kommune og Ruter en pågående prosess for anskaffelse av nye trikker. Nye trikker kan genere økte krav til standard på infrastrukturen. Til sammen gir dette et koordineringsbehov.

Plan Urban har bistått med utarbeidelse av en samlet plan for oppgradering av trikkeinfrastruktur og gater. Planen inneholder finansieringsbehov, mulige finansieringskilder og gjennomføringstidspunkt for oppgraderingsarbeidet. Prosessledelse og koordinering mellom Bymiljøetaten, Kollektivtransportproduksjon (nå Sporveien) og Ruter har vært en viktig del av arbeidet. I prosessen er det arbeidet aktivt med sammenhengen mellom mål og prioriteringskriterier.

Arbeidet har vist at det er store gevinster med å gjennomføre tiltak på gate og trasé samtidig med oppgradering av teknisk infrastruktur for trikk.

Oppdragsgiver: Oslo kommune Bymiljøetaten
Tidsperiode: 2013

Dato: March 01, 2013
Tilbake