logo

Ny holdeplasstruktur Oslo

Ruter og Bymiljøetaten jobber med flere tiltak for å bedre fremkommeligheten for buss og trikk i Oslo. Som et ledd i dette arbeidet er det foretatt en samlet gjennomgang av de viktigste linjene i Oslo, med tanke på om endringer i dagens holdeplasstruktur kan gi økt fremkommelighet, samtidig som at reisetilbudet opprettholdes eller blir bedre.

Plan Urban har gjennom prosjektet utviklet en metodikk for utvikling av optimal holdeplasstruktur. Det er gjennomført en analyse med konkrete forslag til endringer i forhold til dagens struktur. Analysen omfatter alle trikkelinjene og de største busslinjene i Oslo. Arbeidet er en del av prosjektet “Kraftfulle fremkommelighetstiltak” og tar for seg alle holdeplasser på de tunge linjene i Oslo. I arbeidet vurderes bymiljø, fremkommelighet, fysisk tilrettelegging, ruteplanlegging, kunde-perspektivet og konkurranseforhold.

En typisk situasjon er kort avstand mellom holdeplasser og at kundegrunnlaget til holdeplassene overlapper hverandre. Dette medfører lengre reisetid enn nødvendig for de som tar trikk og buss. En god struktur på linjenettet med riktig avstand mellom holdeplasser, sett i sammenheng med bystruktur og omgivelser, gir grunnlag for tilby flest mulig reisende et effektivt reisetilbud.

Last ned rapport: Metode holdeplasstruktur

Oppdragsgiver: Ruter AS og Bymiljøetaten 
Tidsperiode: 2015-2016

Dato: June 20, 2015
Tilbake