logo

Metode 21 – Robuste beslutninger

Transportplanlegging er en del av samfunnsplanlegging som ofte har et langt tidsperspektiv. Hvordan samfunnet ser ut på lang sikt er preget av stor grad av usikkerhet. Hensikten med prosjektet er å øke robustheten i beslutninger som tas innenfor transportsektoren, samtidig som det legges opp til medvirkning og kreativitet for å komme frem til beslutningene.

Prosjektet er et tverretatlig (Jernbaneverket og Vegdirektoratet) FOU-prosjekt med mål om å utarbeide metoder for langsiktig perspektiv i transportsektoren som supplement til dagens transportmodeller. Plan Urban har bidratt i produksjonen av sluttrapport, som underleverandør til Subito! Research & Futures.

Det er utarbeidet rapport med eksempler på metoder som bruk av fremtidsbilder, identifisering av tidlige tegn på endringer i samfunnet og kvalitative intervjuer.

Last ned rapport: Metode 21 Robuste beslutninger -hva trengs?

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Tidsperiode: 2012-2013
Samarbeidspartner: Subito! Research & Futures

Dato: September 01, 2012
Tilbake