logo

Kollektivtiltak Oslo

Kollektivseksjonen i Bymiljøetaten har ansvar for planlegging og gjennomføring av kollektivtiltak på kommunal vei i Oslo. Det har vært en økt satsing på tilrettelegging for kollektivtransport, med mål om bedre fremkommelighet, tilgjengelighet og overføring av reiser fra bil til kollektiv. Samtidig er det et mål at investeringer for kollektivtrafikken skal bidra til god bykvalitet.

Plan Urban har bistått med innleid ressurs til Kollektivseksjonen. Vi har hatt prosjektledelse i forprosjekt og reguleringsplanarbeid, blant annet med ny trikketrasé i Bispegata, oppgradering av Stortorvet og C.J. Hambros plass. Vi har også bidratt i Kollektivseksjonens arbeid med strategisk planlegging i forhold til Oslopakke 3, Ruters K2012 og gatebruksplan for Oslo sentrum.

Oppdragsgiver: Oslo kommune Samferdselsetaten (nå Bymiljøetaten)
Tidsperiode: 2009-2011

Dato: February 01, 2011
Tilbake