logo

Hurdal områderegulering

Hurdal kommune skal utarbeide områdereguleringsplan for sentrum. Dette omfatter arealutvikling og veg-/gatestruktur med en grunnleggende premiss om en bærekraftig utvikling i kommunen.

Plan Urban bistår i arbeidet med utvikling av mobilitetsløsninger basert på de mål og visjoner som er vedtatt i kommunen. Vi bistår med innspill for å sikre en god sammenheng med mellom gateutforming, arealutvikling og bebyggelsesstruktur. Vi utarbeider plan for fremtidig gatenett med ombygging av dagens fylkesveier til landsbygater med vekt på gang, sykkel og kollektivtrafikk. Bil skal ferdes i området med lav fart på stedets og de gåendes premisser.

Utvikling av Hurdal sentrum som en bærekraftig landsby innebærer etablering av en tett bebyggelse med variert innhold og funksjon, som sammen med løsninger for mobilitet gir beboere gode offentlige utearealer både for opphold og ferdsel. Det skal være korte avstander mellom de lokale målpunktene. Å gå eller sykle skal være det naturlige førstevalget.

Oppdragsgiver: Hurdal kommune 
Tidsperiode: 2014-pågår
Samarbeidspartner: Gaia Arkitekter Oslo (hovedkonsulent) og Helen og Hard arkitekter AS

Dato: October 20, 2015
Tilbake