logo

Hovedveistruktur i Groruddalen

Oslo kommune skal vurdere det statlige og kommunale hovedveinettet i Groruddalen med tanke på fremtidig bystruktur, trafikal funksjon og kvalitet. Groruddalen er en del av Oslo by og viktig satsingsområde for utvikling. Det planlegges område for både bolig-, næringsområder og knutepunkt med lokale sentrumsfunksjoner. Gjennom dalen går det i dag tre kapasitetssterke innfartsårer for bil. Her er også et omfattende lokalt veg- og gatenett. Bilen er det dominerende transportmidlet på vegsystemet i området.

Plan Urban har bistått med å utforme et differensiert nettverk av hovedveger og hovedgater sett i sammenheng med planlagt byutvikling i området. Gjennom arbeidet er det skissert mulige prinsipper for fremtidig hovedvei og hovedgater. Mulige strukturer, funksjonalitet og prioriteringer diskuteres og foreslås.

Mål for arbeidet er å skape et sammenhengende og stedstilpasset gatesystem som tar hensyn til fremtidig bystruktur og fremtidige brukergrupper. Det skal jobbes for en utvikling der trafikkveksten tas med gange, sykkel og kollektivtrafikk.

Last ned rapport: Differensiert hovedveistruktur

Oppdragsgiver: Oslo kommune Plan- og bygningsetaten 
Tidsperiode: 2014-pågår

Dato: November 02, 2014
Tilbake