logo

Hamar sjøfront

Hamar kommune jobber med planer for utvikling av sentrum og sjøfronten spesielt. Dagens jernbanetrasé som barriere og fremtidig omlegging med nytt dobbeltspor er sentrale tema.

Tidlig i 2014 ble det gjennomført parallelle oppdrag for å få belyst muligheter og begrensinger i utviklingen av byens sjøfront, sett i sammenheng med omlegging av jernbanetraséen gjennom sentrum. Teamet med Plan Urban ble kåret som vinner og ble engasjert til å videreføre arbeidet med mer detaljerte studier og beskrivelser i dialog med kommunen.

Plan Urban har gjennom arbeidet hatt ansvar for mobilitet i tilknytning til byutvikling, med spesielt fokus på stasjonsområdet. Gående prioriteres i umiddelbar nærhet til stasjonen og sporområdet, etterfulgt av sykkel og buss. Bilen sikres tilgang til stasjonen, men ikke i umiddelbar nærhet til det sentrale stasjonsområdet. Linjeføring og høyde på jernbanetraséen ble vurdert opp mot blant annet flomproblematikk og sjøutsikt, samt tilgjengelighet for gående og syklende langs vannfronten.

Last ned rapport: Mjøslinja

Oppdragsgiver: Hamar kommune 
Tidsperiode: 2014
Samarbeidspartner: Dyrvik arkitekter (hovedkonsulent), Atsite, Vista Analyse, Architectopia

Dato: August 01, 2014
Tilbake