logo

Fredrikstad stasjon

Jernbaneverkets satsing på InterCity-strekningene skal bidra til en bærekraftig byutvikling der flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Jernbaneverket samarbeider derfor med Statens vegvesen, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om utviklingen av ny stasjon i Fredrikstad og områdene rundt. Det er ønskelig å få til et godt møte mellom stasjon, vei og by.

For å få innspill til dette er det lyst ut parallelloppdrag, der Plan Urban er ett av tre utvalgte team. Vi har i oppdraget studert hvordan stasjonen og nærområdet kan utvikles, sett i sammenheng med eksisterende sentrum og planlagt bystruktur. Reisemønster og reisemiddelvalg vurderes i forhold til utvikling av mobilitetsløsninger i en bærekraftig byutvikling. Det innebærer god tilgjengelighet for alle reisende til og gjennom knutepunktet, gode forbindelser til dagens bykjerne, effektive bytter mellom ulike reisemidler og attraktive omgivelser ved stasjonen med bolig og næring.

Vi har laget forslag til strategiske grep og prioriteringer i veg- og gatesystemet, kollektivtrafikk, gang- og sykkel. Vi har utfordret “vedtatte sannheter” i Fredrikstad om opplevd behov for nye 4-felts bilveger. I stedet har vi utformet et konsept for bærekraftig mobilitet, der by- og knutepunktutvikling bygges rundt gang, sykkel og kollektivtrafikk som naturlig førstevalg.

Last ned rapport: Fredrikstad stasjon

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Tidsperiode: 2015–2016
Samarbeidspartner: alt.arkitektur og ATSITE

Dato: October 03, 2015
Tilbake