logo

Folkehelseinstituttet Lindern

Nasjonalt folkehelseinstitutt er i dag spredt på flere steder i Oslo, men ønsker å samle sin virksomhet på Lovisenberg. Tre bygg skal rehabiliteres og tre bygg skal erstattes av et nytt, moderne kontor- og laboratoriebygg med stor nok kapasitet. Statsbygg har utarbeidet reguleringsplan med planprogram og konsekvensutredning.

Plan Urban har vært hovedansvarlig for trafikk og mobilitet i en tverrfaglig prosjektgruppe. Det er utført beregninger av transportetterspørsel og kapasitet for bil og kollektivtransport.

En viktig problemstilling i arbeidet har vært sammenhengen mellom parkeringsdekning og reisemiddelfordeling. Prosjektet har mål om lav parkeringsdekning for bil, og det er lagt vekt på å legge til rette for gang, sykkel og tilgjengelighet til kollektivt-ransport.

Oppdragsgiver: Statsbygg
Tidsperiode: 2011-2012
Samarbeidspartner: alt.arkitektur AS, Høyer Finseth AS, Dronninga landskap AS

Dato: November 01, 2011
Tilbake