logo

Fleksibel rutetabell – linje 20

Bussen i Oslo opplever fremkommelighetsproblemer, noe som gir lav gjennomsnittshastighet, dårlig punktlighet og lav regularitet. Dette resulterer i tidvis lange ventetider ved holdeplass. Når bussen kommer er den også ofte tett etterfulgt av en neste buss, som følge av såkalt “klumping”. Effekten av klumping er at passasjerene fordeles ujevnt på kollektivenhetene – noen blir svært fulle mens andre blir kjørende nesten tomme.

Plan Urban har vært engasjert for å bistå i pilotprosjekt på linje 20, der bussene avvikles etter takting istedenfor rutetabell. Dette innebærer at bussene forholder seg til avstand til bussen foran og bak, og ikke etter en angitt tid. Hensikten er at bussene skal fordeles med jevn frekvens og slik at klumping unngås.

Det er utarbeidet en rapport som beskriver resultatene av pilotperioden. Resultatene vises blant annet gjennom indikatorene; kjøretid, holdeplasstid, takting av avganger og passasjertall. Resultatene baserer seg på beregninger av SIS-data og intervjuer med involverte parter. En samlet vurdering av pilotperioden viser at forsøket har gitt noe bedre takting, og at passasjerfordelingen ble noe jevnere. Samtidig ble det registrert økt holdeplasstid, og noe økt kjøretid.

Oppdragsgiver: Ruter AS
Tidsperiode: 2016-pågår

Dato: October 02, 2015
Tilbake