logo

E6 Manglerudprosjektet – kollektivtransportstrategi

Statens vegvesen har igangsatt planlegging av E6 Manglerudprosjektet. Det utarbeides planprogram for detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Som grunnlag for planprogram er definert viktige utredningsbehov med relevans for kollektivtilbudet. En forutsetning for prosjektet er at E6 skal være hovedåren i Sørkorridoren for gods og busstrafikk. For å avklare hva det vil bety for kollektivtransporten er det utarbeidet en kollektivtransportstrategi for planområdet.

Plan Urban har vært engasjert av Statens vegvesen for å utvikle kollektivtransportstrategien, gjennom et samarbeide med fagressurser i etaten. Strategien viser hvordan det kan tilrettelegges for kollektivtrafikk i planområdet og bygges opp under Bryn som knutepunkt. Strategien definerer mål, samt tiltak og prioriteringer som må gjennomføres for at målene skal nås.

Viktige problemstillinger i arbeidet har vært å avklare knutepunktsfunksjonen til Helsfyr og Bryn, og hvordan det kan etableres en høystandard bussløsning på Ring 3 med direkte tilkopling til Bryn knutepunkt.

Last ned rapport: Kollektivtransportstrategi E6 Manglerudprosjektet

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst 
Tidsperiode: 2014-2015

Dato: November 01, 2014
Tilbake