logo

Carl Berners plass

Statens vegvesen region øst har gjennomført en omfattende ombygging av Carl Berners plass. Arbeidet har resultert i en dramatisk endring i området. Et utflytende trafikkryss utformet på bilens premisser er forvandlet til en moderne, europeisk byplass på menneskenes og stedets premisser.

Plan Urban var engasjert som prosjektleder ved utarbeiding av reguleringsplan m/detaljplan og alle tilhørende analyser/ utredninger. Arbeidet omfatter ledelse og koordinering av alle prosjektaktiviteter, bestilling og oppfølging av konsulentgrupper, intern organisering hos Statens vegvesen, prosess mot planmyndighet, eksterne aktører og berørte grunneiere. Målet med planen var å styrke Carl Berners plass som byrom, bedre forholdene for kollektivtrafikken, bedre trafikksikkerheten, og prioritere fotgjengere. Nye Carl Berners plass stod ferdig i 2010. Kollektivtrafikken har fått langt bedre vilkår med bedret fremkommelighet og høystandard holdeplasser som gir økt persontransportkapasitet i området.

Selv om prosjektet er et tungt samferdselsprosjekt, er det behandlet som et “kulturprosjekt”. Vi brukte begreper som ”gate” og ”byplass” i stedet for ”veg” og ”rundkjøringer”. Det er utviklet løsning for bærekraftig mobilitet i by der prioritet i løsningene påvirker etterspørselen. Mange flere går, sykler eller reiser kollektivt gjennom området enn før. Biltrafikken er betydelig redusert som følge av enm bevisst reduksjon i kapasiteten.

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst
Tidsperiode: 2002–2006

Dato: August 18, 2006
Tilbake