logo

Byutvikling Mjøndalen/ Krokstadelva

Nedre Eiker venter en betydelig befolkningsvekst frem mot 2050. På oppdrag fra Nedre Eiker kommune er det utført en analyse av mulighetene for fortetting og utvikling av et attraktivt byområde i Mjøndalen og Krokstadelva.

Plan Urban var gjennom engasjert team ansvarlig for trafikk og mobilitet, med behandling av veg- og gatenettstruktur, kollektivtransport, mobilitet for gående og syklende, gatebruk, byliv og trafikantprioritering. Det er utarbeidet en felles tverrfaglig rapport med oppgaveforståelse, analyser, begrunnelse for valg av strategi og konkrete løsningsforslag

Arbeidet viser at Mjøndalen/Krogstadelva har en sentral lokalisering regionalt, men jernbanen, hovedveiene og Drammenselva er betydelige barrierer lokalt. Nye forbindelser og bedre tilrettelegging for gående og syklende er viktige for utvikling av sentrum. Et sammenhengende blå-grønt nettverk vil minimalisere flomskader og gi verdifulle sentrumsnære rekreasjonsom-råder.

Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune 
Tidsperiode: 2013
Samarbeidspartnere: alt.arkitektur AS, Studio HP AS, Elin Børrud.

Dato: April 01, 2013
Tilbake