logo

Hovedgatenettet i Ski by

Ski kommune utarbeider områdereg¬uleringsplan for Ski sentrum. Som underlag for dette arbeidet er gaten¬ettet i Ski utredet og detaljert med kryssløsninger og nytt kjøremønster. Arbeidet er basert på tidligere utar¬beidet rapport “Fra tettsted til urbant knutepunkt – veg- og gateplan Ski”, som også er utført av Plan Urban.

Plan Urban har ledet en tverrfaglig pros¬jektgruppe på rammeavtale med Stat¬ens vegvesen. Det er utarbeidet en helhetlig plan for hovedgatenettet, som skal legges til grunn for videre detaljering. Prosessbistand til Statens vegvesen sin involvering i arbeidet med kommunens områdereguleringsplan var en vesentlig del av oppdraget.

Gatenettet er utformet både med tanke på trafikale funksjoner og fysisk utforming. Gatene skal først og fremst prioriteres for gående, syklende og kollek¬tivtrafikk. De skal gis en bymessig utforming og bidra til kommunens utvikling som by i Osloregionen.

Last ned rapport: Hovedgatenettet i Ski by

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst 
Tidsperiode: 2013-2015
Samarbeidspartner: Øvre Romerike Prosjektering, Dronninga landskap, Norsam og Brekke & Strand Akustikk.

Dato: September 15, 2014
Tilbake