logo

Ny holdeplass-struktur Oslo

Plan Urban gjennomfører en holdeplassanalyse som skal vurdere optimal plassering av holdeplasser og gi konkrete forslag til endringer i forhold til dagens struktur. Analysen omfatter alle trikkelinjene og de største busslinjene i Oslo. Arbeidet er en del av prosjektet “Kraftfulle fremkommelighetstiltak” og tar for seg alle holdeplasser på de tunge linjene i Oslo. Ruter er oppdragsgiver. En typisk situasjon er kort avstand mellom holdeplasser og at kundegrunnlaget til holdeplassene overlapper hverandre. Dette medfører lengre reisetid enn nødvendig for de som tar trikk og buss.
502
Tilbake