logo

Kollektivtransportstrategi Groruddalen

Plan Urban er engasjert av Statens vegvesen for å lage kollektivtransportstrategi for Groruddalen. Arbeidet er et bidrag til en systemanalyse som skal avklare det fremtidige riksvegsystemet i Groruddalen. 0-vekstmålet for personbiltrafikk i Oslo er lagt som premiss for prosjektet, og det må legges til grunn at all økning i persontransport som følge av befolkningsveksten i Oslo skal tas av gange, sykkel og kollektiv.
550_liten
Tilbake