logo

Kollektivtransportstrategi for E6 Manglerudprosjektet

Plan Urban har ferdigstilt rapport med forslag til kollektivtransportstrategi for E6 Manglerudprosjektet, på oppdrag for Statens vegvesen. Det anbefales høystandard bussløsning på E6/ Ring 3 mellom Åsland og Økern, med gode koblinger til bytte og knutepunkt langs traseen. Bryn er definert som det viktigste framtidige knutepunktet i området som berøres av prosjektet. Rapporten har vært et grunnlag for utarbeidelse av planprogram for prosjektet. Planprogram for E6 Manglerudprosjektet er nå lagt ut på høring.

Les mer

482_rapport

Tilbake