logo

E6 Manglerudprosjektet – kollektivstrategi

Plan Urban er tildelt oppdrag med å utarbeide kollektivstrategi for E6/Manglerudprosjektet. Strategien skal dekke planområdet, sett i sammenheng med tilgrensende omgivelser. Kollektivtrafikkens rolle i området må avklares, og denne får konsekvenser for hvordan overflatetrafikken skal håndteres. En viktig problemstilling i arbeidet er hvilke knutepunkt som skal betjenes og hvordan busstrafikk kan sikres gode rammevilkår slik at konkurranseforholdet mellom bil og kollektivtrafikk utjevnes.

Les mer

482_liten
Tilbake